Skip to content

POLITYKA PRYWATNOŚCI
WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE
„www.amarchitekci.pl„

Poniższy dokument stanowiący politykę prywatności, opisuje, w jaki sposób zapewniamy Użytkownikom naszej strony internetowej pełny dostęp do informacji: w jaki sposób, w jakim celu i na jakich zasadach gromadzone są dane osobowe przekazywane nam przez Użytkownika naszych stron internetowych. Dokument opisuje również, w jaki sposób wykorzystywane są pliki cookies.

 

Spis treści:

.1 Definicje
§.2 Postanowienia wstępne
§.3 Ochrona prywatności dzieci
§.4 Prawo kontroli, dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania
§.5 Okres przechowywania danych
§.6 Wykaz powierzeń
§.7 Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim
§.8 Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez partnerów administratora
§.9 Serwisy społecznościowe
§.10 Cookies „marketingowe”
§.11 Wymagania serwisu
§.12 Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy
§.13  Formularz kontaktowy
§.14 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych w serwisie
§.15 Pliki cookies
§.16 Logi serwera.
§.17 Bezpieczeństwo Danych
§.18 Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
§19. Dane kontaktowe
§20. Zmiany Polityki prywatności

 

 • 1. Definicje

Poniżej wyszczególnione zostały definicje niektórych istotnych terminów prawnych dotyczących danych osobowych:

 1. Administrator/Właściciel: Kaniewski i Łuszczyński Architekci , ul. obywatelska 45, 94-104 Łódź, NIP: 7271045455,  który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Serwis/Strona www – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie amarchitekci.pl.
 4. Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.
 5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 6. Przetwarzanie – wszystkie operacje na danych osobowych, niezależnie od tego, czy są one wykonywane w sposób zautomatyzowany, czy nie. Przykładami są: zbieranie, utrwalanie, organizacja, przechowywanie, adaptacja, zmiana, ujawnianie, przekazywanie, zmiany, usuwanie, łączenie zbiorów danych.
 7. Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
 8. Przetwarzający – dowolna osoba, lub organizacja, która przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora.
 9. Polityka: niniejsza Polityka prywatności.
 10. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • 2. Postanowienia wstępne
 1. Korzystając z niniejszej strony internetowej amarchitekci.pl, akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników, oraz wyjaśnia zagadnienia związane z ich przetwarzaniem.
 3. Właściciel strony zwany dalej Administratorem, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 4. Administratorem danych jest Kaniewski i Łuszczyński Architekci , ul. obywatelska 45, 94-104 Łódź, NIP: 7271045455,.  Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Dane osobowe podawane w formularzu na niniejszej stronie internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 7. Dane osobowe Użytkowników, zgromadzone z użyciem obecnej strony internetowej, przetwarzane są z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), („ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).
 8. Z dniem 25.05.2018 roku Administrator stosuje odpowiednio przepisy:
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 9. Administrator deklaruje, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych. Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w dalszej części dokumentu.
 10. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 11. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 12. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 13. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
 14. Poprzez gromadzenie logów serwera www
 • 3. Ochrona prywatności dzieci

Wiemy, jak ważna jest ochrona prywatności dzieci w Internecie. Witryna nie została zaprojektowana z myślą o dzieciach poniżej szesnastego roku życia i nie jest dla nich przeznaczona. Nasza polityka nie przewiduje celowego gromadzenia danych, dotyczących dzieci poniżej szesnastego roku życia.

 

 • 4. Prawo kontroli, dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania

 

 1. Każdy użytkownik, który wypełnił formularz kontaktowy lub w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe Administratorowi strony internetowej amarchitekci.pl, przysługuje prawo:
 • prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania jego danych osobowych,
 • prawo dostępu do jego danych osobowych,
 • prawo do sprostowania/uzupełnienia danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.
 1. Pytania oraz zastrzeżenia związane z tym, w jaki sposób Administrator przetwarza dane osobowe, prosimy kierować na adresy: biuro@amarchitekci.pl. Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do organu nadzorczego: Generalnego Inspektora Danych Osobowych (https://giodo.gov.pl).
 2. Użytkownik strony internetowej może zwrócić się z żądaniem udostępnienia informacji, jakie dane na jego temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. W tym celu prosimy o kontakt mailowy biuro@amarchitekci.pl.
 3. Dane osobowe użytkowników strony internetowej amarchitekci.pl, przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych poprzez stronę internetową i w celach wskazanych przy każdej takiej usłudze (procesie), na przykład w zakresie:
 • skorzystania z formularza kontaktowego,
 • skorzystania z kontaktu mailowego.
 • skorzystania z kontaktu telefonicznego (jeśli użytkownik wyraził na to zgodę)

 

 • .5 Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub jej zrealizowania, a także do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 • 6. Wykaz powierzeń
 1. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

 • 7. Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w uzasadnionym celu biznesowym (w tym również świadczenie usług i świadczenie usług związanych z funkcjonowaniem naszej obecnej strony internetowej), w zgodzie z obowiązującym prawem.
Możemy przekazać Twoje dane osobowe:

 1. władzom publicznym na ich żądanie, lub w związku z potrzebą raportowania naruszeń prawa lub podejrzeń jego naruszenia, na podstawie obowiązujących przepisów.
 2. księgowym, audytorom, prawnikom i innym podmiotom świadczącym zawodowo swoje usługi, od których zawsze jest wymagane zachowanie poufności poprzez podpisanie odpowiednich umów.
 3. podmiotom przetwarzającym (np. dostawcą usług płatniczych), którzy mogą znajdować się gdziekolwiek na świecie.
 4. odpowiednim stronom, jeśli ma to związek z zapobieganiem, przeprowadzaniem dochodzenia, wykrywaniem przestępstw kryminalnych lub wykonywaniem kar za przestępstwa kryminalne; a także w celu ochrony bezpieczeństwa publicznego.
 5. nasze Strony Internetowe mogą zawierać wtyczki lub aktywną zawartość podmiotów trzecich (np. Facebook, Twitter, Googlge+ i LinkedIn). Jeśli będziesz chciał skorzystać z wtyczek stron trzecich, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane tym podmiotom. Upewnij się wcześniej, że znasz politykę prywatności tych podmiotów.

Jeśli zdecydujemy się wykorzystywać stronę trzecią do przetwarzania Twoich danych osobowych, to strona ta zostanie zobowiązana umową do:  (i) przetwarzania danych osobowych w zgodzie z przekazanymi instrukcjami, (ii) wykorzystywania środków ochrony do zapewnienia poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych, oraz innych wymagań zgodnych z obowiązującym prawem.

 • 8. Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez partnerów administratora

Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania oraz narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej prezentujemy Państwu podstawowe informacje dotyczące tematu tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w polityce prywatności każdego z partnera.

GOOGLE ANALYTICS

Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Ogloszenia (AdWords)

Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

PIKSELE FACEBOOKA

Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

 • 9. Serwisy społecznościowe

Na niniejszej stronie www, udostępniane zostały wtyczki społecznościowe do różnych serwisów www. Jeżeli użytkownik wejdzie w interakcję z serwisem społecznościowym poprzez obecną stronę www, to jego aktywność na stronie internetowej także będzie dostępna dla serwisów społecznościowych, takich jak np. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest bądź innych jasno ukazanych poprzez obraz graficzny na stronie.

Jeżeli w czasie odwiedzin strony internetowej użytkownik przejdzie do któregoś z powyższych serwisów społecznościowych znajdujących się na stronie administratora, zostanie przekierowany na profil społecznościowy administratora.

Administrator nie może zapobiec zbieraniu danych, ani przekazywaniu informacji za pomocą wtyczki społecznościowej znajdującej się na niniejszej stronie o zachowaniu użytkownika. Użytkownik powinien zapoznać się szczegółowo z polityką prywatności danego serwisu społecznościowego znajdującego się na stronie internetowej administratora, w celu uzyskania informacji na temat zbierania i przekazywania danych osobowych, przysługujących mu praw oraz jak może wybrać, zmienić bądź ustawić odpowiednie ustawienia prywatności.

Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie, niewłaściwe wykorzystanie lub przywłaszczenie danych osobowych bądź innych informacji wprowadzonych przez użytkowników „do” bądź „na” stronie określonego serwisu społecznościowego.

 • 10. Cookies „marketingowe”

Administrator oraz jego zaufani partnerzy mogą wykorzystywać pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.)

 

 • 11. Wymagania serwisu


Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

 

 • 12. Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od zapewnianego przez prawo europejskie. Z takiego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko gdy jest to konieczne zapewniając odpowiedni stopień ochrony, przede wszystkim poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (PrivacyShield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy na etapie ich zbierania.

 

 • 13. FORMULARZ KONTAKTOWY
 1. Skontaktowanie się z serwisem www.amarchitekci.pl za pośrednictwem Formularza Kontaktu wymaga wskazania przez Użytkownika poniższych danych osobowych:
 2. a) imienia/nazwy firmy,
  b) adresu e-mail,
  c) telefonu (dobrowolne)
  d) tematu wiadomości (dobrowolne)
 3. W określonej części Formularza Kontaktu, Użytkownik formułuje treść bądź zapytanie do właściciela strony internetowej w sposób jak najbardziej precyzyjny, aby po jej odczytaniu, odpowiedzieć na jej pytania.
 4. Celem formularza jest przekazanie do właściciela strony internetowej, podstawowych pytań, dotyczących świadczonej przez niego usługi bądź usług. Wypełnienie i przesłanie Formularza jest dobrowolne i nie generuje żadnych zobowiązań oraz kosztów.
 5. Administrator strony przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników wyłącznie w celu skontaktowania się z Użytkownikiem na podstawie przesłanego przez niego zapytania w formularzu kontaktu i po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.
 6. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO / art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
 7. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika, bądź do czasu zakończenia trwającej korespondencji e-mail.
 • 14. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych w serwisie

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu amarchitekci.pl (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
 4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 • 15. Pliki cookies
 1. W Serwisie wykorzystuje się mechanizm plików cookies / ciasteczek (zwanych dalej: „Cookies„).
 2. Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w elektronicznym urządzeniu końcowym (zwanym dalej: „Urządzeniem„) Użytkownika Serwisu.
 3. Pliki Cookies zawierają, w szczególności, adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 4. Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają dostosować Serwis indywidualnie do wymagań Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania.
 5. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
 6. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
 7. Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów internetowych partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora (zwanych dalej: „Serwisami zewnętrznymi„);
 8. Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;
 9. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.
 10. Administrator współpracuje bądź może współpracować z następującymi Serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:
 11. Google Analytics,
 12. menedżer tag Google
 13. Google Search Console
 14. twitter,
 15. LinkedIn,
 16. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących z Serwisów zewnętrznych.
 17. Administrator ma prawo wykorzystania plików Cookies w następujących celach:
 18. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu;
 19. Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych dotyczących Serwisu, takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 20. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies na swoim Urządzeniu. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
 21. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 22. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.

   

  Wistia

  Używamy Wistia do wyświetlania wideo. Czytaj więcej

  Nazwa Zachowanie Funkcja
  Statystyka    
  wistia-video-progress- * trwały Przechowuj, jeśli użytkownik widział osadzoną zawartość
  Marketing / śledzenie    
  wistia trwały Przechowuj wykonane działania w serwisie
  Udostępnienie

  Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj  Politykę prywatności Wistia .

  Themify

  Używamy Themify do projektowania stron internetowych. Czytaj więcej

  Nazwa Zachowanie Funkcja
  Cel w toku dochodzenia    
  tb_dragger    
  Funkcjaal    
  themify_builder_lightbox_frontend_pos_size    
  tb_form_templates_    
  themify-builder-tabs    
  Udostępnienie

  Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

  Google Analytics

  Używamy Google Analytics do statystyk serwisu. Czytaj więcej

  Nazwa Zachowanie Funkcja
  Statystyka (anonimowa)    
  _ga 2 lata  
  Udostępnienie

  Więcej informacji można znaleźć w  Polityce prywatności Google Analytics .

  JetPack

  Używamy JetPack do reklamy. Czytaj więcej

  Nazwa Zachowanie Funkcja
  Statystyka    
  tk_tc sesja Przechowuj historię użytkowania użytkownika
  Udostępnienie

  Więcej informacji można znaleźć w  Polityce prywatności JetPack .

  WordFence

  Używamy WordFence do zabezpieczenia strony internetowej. Czytaj więcej

  Nazwa Zachowanie Funkcja
  Funkcjaal    
  wfwaf-authcookie- * 12 godzin Sprawdź, czy użytkownik jest zalogowany
  Udostępnienie

  Więcej informacji można znaleźć w  Polityce prywatności WordFence .

  tłumacz Google

  Używamy Tłumacza Google do zarządzania lokalizacjami. Czytaj więcej

  Nazwa Zachowanie Funkcja
  Funkcjaal    
  googtrans sesja Zapisz ustawienia języka
  Udostępnienie

  Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

  Czcionki Google

  Używamy czcionek Google do wyświetlania czcionek internetowych. Czytaj więcej

  Nazwa Zachowanie Funkcja
  Marketing / śledzenie    
  Google Fonts API Żaden Zażądaj adresu IP użytkownika
  Udostępnienie

  Więcej informacji można znaleźć w  Polityce prywatności Google Fonts .

  Google reCAPTCHA

  Używamy Google reCAPTCHA do zapobiegania spamowi. Czytaj więcej

  Nazwa Zachowanie Funkcja
  Marketing / śledzenie    
  rc :: c sesja Filtruj żądania od botów
  rc :: b sesja Filtruj żądania od botów
  rc :: a trwały Filtruj żądania od botów
  Udostępnienie

  Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj  Politykę prywatności Google reCAPTCHA .

  mapy Google

  Używamy Google Maps do wyświetlania map. Czytaj więcej

  Nazwa Zachowanie Funkcja
  Marketing / śledzenie    
  Google Maps API Żaden Zażądaj adresu IP użytkownika
  Udostępnienie

  Więcej informacji można znaleźć w  Polityce prywatności Map Google .

  Facebook

  Używamy Facebooka do wyświetlania najnowszych postów społecznościowych i / lub przycisków udostępniania społecznościowego. Czytaj więcej

  Nazwa Zachowanie Funkcja
  Marketing / śledzenie    
  actppresence 1 rok Zarządzaj częstotliwością wyświetlania reklam
  _fbc 2 lata Przechowuj ostatnią wizytę
  fbm * 1 rok Przechowuj szczegóły konta
  xs 3 miesiące Przechowuj unikalny identyfikator sesji
  fr 3 miesiące Włącz wyświetlanie reklam lub ponowne kierowanie
  _fbp 3 miesiące Przechowuj i śledź wizyty w witrynach
  datr 2 lata Zapewnij zapobieganie oszustwom
  sb 2 lata Przechowuj dane przeglądarki
  * _fbm_ 1 rok Przechowuj szczegóły konta
  Funkcjaal    
  wd 1 tydzień Określ rozdzielczość ekranu
  działać 90 dni Nie wylogowuj użytkowników
  c_user 90 dni Przechowuj unikalny identyfikator użytkownika
  csm 90 dni Zapewnij zapobieganie oszustwom
  obecność sesja Przechowuj i śledź, czy karta przeglądarki jest aktywna
  Udostępnienie

  Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj  Polityka prywatności Facebooka .

  Różne

  Nazwa Zachowanie Funkcja
  Cel w toku dochodzenia    
  tb_module_panel    
  loglevel    
  tb_visual_templates    
  nieokreślony    
  SLG_LNG_TRIGGER    
  SLG_G_WPT_TO    
  SLG_AUTO_TMP    
  SLG_wptGlobTipTmp    
  SLG_GWPT_Show_Hide_tmp    
  themify_builder_lightbox_backend_pos_size    
  ucp_tabs    
  Udostępnienie

  Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

 

 • 16. Logi serwera.
 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 3. czas nadejścia zapytania,
 4. czas wysłania odpowiedzi,
 5. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 6. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 8. informacje o przeglądarce użytkownika,
 9. Informacje o adresie IP.
 10. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 11. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 12. Udostępnienie danych.
 13. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 14. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 15. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 • 17. Bezpieczeństwo Danych

Zostały wdrożone odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem: zniszczeniem, utratą, zmianą, nieautoryzowanym ujawnieniem, nieautoryzowanym dostępem i innymi nieautoryzowanymi lub bezprawnymi formami przetwarzania – w zgodzie z obowiązującym prawem.

Twoją odpowiedzialnością jest przekazywanie do nas Twoich danych osobowych w sposób bezpieczny i zgodny z celem w którym mają zostać wykorzystane. Pamiętaj, że to Ty decydujesz o tym w jakim celu przetwarzamy Twoje dane.

 • 18. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  a. Internet Explorer
  b. Chrome
  c. Safari
  d. Firefox
  e. Opera
  f. Android
  g. Safari (iOS)
  h. Windows Phone
 • 19. Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@amarchitekci.pl bądź pod numerem telefonu +48 605 727 797.

 • 20. Zmiany Polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 20 lipiec 2020 r.